sobota , 15 august 2020
Domov / Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.